PEVISA

7. PEVISA-ehdotuksen eli hovawartin rekisteriehtojen hyväksyminen vuosiksi 2019-2023
Hallituksen päätösehdotus: Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.
- Päätetään äänestää
Kyllä = Hallituksen ehdotuksen hyväksyminen Ei= Ei hyväksy hallituksen ehdotusta
Äänet jakautuvat seuraavasti:
Kyllä: 8kpl
Ei: 6kpl

Hallituksen päätösehdotus hyväksytään.